Pomůžeme Vás nasměrovat

V Nevypusť duši podporujeme ve vyhledání odborné pomoci. Požádat o ni není ostuda. Naopak, je to známka odvahy!

Hledáte pomoc?

Tyto linky jsou anonymní, fungují nonstop a zdarma.

Linka bezpečí

Linka bezpečí

(pro děti, mládež a studující do 26 let)

116 111 linkabezpeci.cz
Linka pro rodinu a školu

Linka pro rodinu a školu

(pro dospělé, kteří mají starost o dítě)

116 000 linkaztracenedite.cz
Linka první psychické pomoci

Linka první psychické pomoci

(pro dospělé od 18 let)

116 123 linkapsychickepomoci.cz

Krizová centra s osobní pomocí

Tato krizová centra fungují nonstop a zdarma.

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno

532 232 078 Přejít na webové stránky

Krizové centrum RIAPS Praha

222 586 768 Přejít na webové stránky

Krizové centrum intervence PN v Bohnicích

284 016 110 Přejít na webové stránky

Krizové centrum Ostrava

732 957 193 Přejít na webové stránky

Vyberte si přesně tu pomoc, kterou potřebujete

Pokud potřebujete okamžitou pomoc, nebo zvažujete dlouhodobou podporu pro sebe či své blízké, pomůžeme vám najít kontakty, na které se můžete obrátit.

Otevřít filtry
Kraj
Služba pro
Typ služby
Okamžitá telefonická pomoc pro každého, kdo se ocitl v životní krizi či jinak náročné situaci. Pomoc je určena i pro ty, kteří mají starost o svého blízkého a potřebují vyslechnout nebo se poradit, jak postupovat dál. Na linkách důvěry pracují konzultanti, kteří jsou připravení vás vyslechnout, podpořit a provázet náročnou situací. Volání na linky je anonymní, záleží jen na vás, kolik toho sdělíte.
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Dlouhodobá či krátkodobá podpora duševního zdraví, která vede k hlubším změnám v oblasti prožívání a chování. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a vztah s kvalifikovaným odborníkem. Může se jednat o zpoplatněnou službu nebo může být hrazena veřejným zdravotním pojištěním, tzn. poskytována zdarma. Vždy je vhodné si předem ověřit vzdělání a kvalifikaci odborníka.
Centra duševního zdraví (neboli CDZ) poskytují sociálně-zdravotní služby, většinou v terénní a ambulantní formě, všem osobám se závažným duševním onemocněním a jejich blízkým. Služby zajišťuje multidisciplinární tým, složený ze sociálních pracovníků, psychologů, psychiatrů, zdravotních sester a peer konzultantů, tedy lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby CDZ jsou spádové, tzn. přístup ke službám konkrétních CDZ mají pouze lidé žijící ve spádové oblasti daného CDZ.
Poradenství a psychologická podpora pro studenty a zaměstnance vysokých škol. Více o tom, jak fungují poradny při vysokých školách a s čím se na ně obracet, najdete zde:
Komplexní služby zaměřené na konkrétní cílové skupiny a specifickou problematiku v oblasti duševního zdraví, jako je např. domácí násilí, závislosti, poruchy příjmu potravy, psychické obtíže spojené s těhotenstvím, mateřstvím a další.
Psychiatrická nemocnice je lékařské zařízení se specializací na léčbu závažných stavů duševních onemocnění. Psychiatrické nemocnice se mohou velmi lišit v metodice a postupu při léčbě. Některé se mohou specializovat pouze na krátkodobější formy léčby nebo jen na ambulantní formu u méně vážných zdravotních stavů. Jiné se mohou specializovat na dlouhodobější nebo trvalou léčbu pacientů (např. pomocí hospitalizace), kteří v důsledku svého závažného psychického stavu vyžadují dlouhodobější péči nebo specializované a kontrolované prostředí.
Svépomocné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů – člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou spojeni zkušeností s určitým problémem. Členové skupin se mohou vzájemně podělit o své zkušenosti např. s duševním onemocněním. Zjištění, že člověk není ve své situaci sám, přináší úlevu, naději a možnosti nacházet nová řešení problematických situací.
Stacionář je zařízení poskytující zdravotní a sociální služby dětem i dospělým lidem se sníženou soběstačností z důvodu jejich zhoršeného zdravotního stavu. Forma poskytování služby se liší. Nejčastěji je léčebný program buď několika týdenní a je spojen s ubytováním ve stacionáři. Další formou může být denní stacionář, kdy klienti dochází na několika týdenní celodenní program, nicméně se po jeho skončení vrací zpět domů. Stacionáře mohou být zaměřené na specifické problematiky, jako jsou např. poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti, úzkostné a depresivní onemocnění a další.
Rozcestníky užitečných kontaktů nebo poskytovatelů služeb v oblasti duševního zdraví (např. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb) a aplikace zaměřené na pomoc při psychických obtížích a náročných situacích (např. aplikace Nepanikař)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální službou pro děti a mladistvé od 6 do 26 let. Kontaktovat ji mohou sami, anonymně a bez souhlasu rodičů. NZDM nabízí skupinovou i individuální práci, která má pozitivní vliv na život dětí a mladistvých na počátku jejich samostatné životní cesty.
Do této kategorie spadají pacientské a neziskové organizace a týmy včasné intervence, tzv. EI týmy. Pacientské organizace jsou převážně spolky, které sdružují pacienty, jejich blízké a někdy i lékaře. Poskytují informace, pořádají setkání, rehabilitace, pobyty pro pacienty, organizují kampaně pro veřejnost, poskytují poradenství a hájí zájmy svých členů. Multidisciplinární EI týmy, složené z psychologů, psychiatrů, zdravotních sester a sociálních pracovníků, pomáhají lidem, u kterých se projevily prvními symptomy duševního onemocnění. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout mladému člověku a jeho blízkým odbornou pomoc. Včasné intervence zahrnují např. individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, farmakoterapii a psychoedukaci.
Forma poskytování
Uživatel služby dochází osobně do zařízení nebo organizace, která poskytuje daný druh zdravotní nebo psychosociální služby. Uživatel tak může do daného zařízení přijít osobně a službu využít.
Uživatel v zařízení či instituci, která službu poskytuje, přímo bydlí. Většinou zde tráví veškerý svůj čas, který v zařízení pobývá. Příkladem takové formy může být např. lůžko v krizovém centru nebo psychiatrické nemocnici, chráněné bydlení, dům na půl cesty, azylový dům nebo pobyt ve stacionáři.
Konkrétní zdravotní nebo psychosociální služba je uživateli poskytována v jeho přirozeném prostředí – např. v místě jeho bydliště. Odborník tak přímo dojíždí za uživatelem služby a je s ním v osobním kontaktu.
Distanční služby je možné poskytovat mimo prostory dané organizace nebo zařízení. Tato forma umožňuje poskytování služeb prostřednictvím dálkového přístupu za pomocí např. telefonického spojení, e-mailu či chatu, a tím být poskytovat uživateli službu v jeho přirozeném prostředí, kde třeba není možné využít terénní formu péče.
Pod touto formu řadíme svépomocné skupiny, sociálně-právní poradenství, sebezkušenostní a zážitkové skupiny, arteterapie, či různé druhy vzdělávání a akcí, které zaštiťují organizace či instituce společně s dalšími formami služeb.

Arkáda - Sociálně psychologické centrum

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, distanční (telefon, e-mail, chat), jiná
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Služba poskytuje včasnou krátkodobou pomoc všem od 11 let v osobní krizi, např. osoby zasažené konflikty v rodině, domácím násilím, psychickou krizí apod.
Písek

Arkáda - Sociálně psychologické centrum

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, distanční (telefon, e-mail, chat), jiná
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Služba poskytuje včasnou krátkodobou pomoc všem od 11 let v osobní krizi, např. osoby zasažené konflikty v rodině, domácím násilím, psychickou krizí apod.
Milevsko

Centrum krizové intervence Spirála - Louny

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Krizové centrum nabízí pomoc pro osoby osoby v krizové situaci nad 18 let (mladším 18 let v doprovodu zákonného zástupce). Poskytuje pomoc v oblasti partnerské krize, výchovných problémů, problematické komunikace, úmrtí v rodině, obětem trestného činu a další. Pomoc poskytuje prostřednictvím osobní konzultace v ambulanci, poradny pro rodinu a pro osoby ohrožené domácím násilím.
Louny

Centrum krizové intervence Spirála - Rumburk

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Krizové centrum nabízí pomoc pro osoby osoby v krizové situaci nad 18 let (mladším 18 let v doprovodu zákonného zástupce). Poskytuje pomoc v oblasti partnerské krize, výchovných problémů, problematické komunikace, úmrtí v rodině, obětem trestného činu a další. Pomoc poskytuje prostřednictvím osobní konzultace v ambulanci, poradny pro rodinu a pro osoby ohrožené domácím násilím.
Rumburk

Centrum krizové intervence Spirála - Ústí nad Labem

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, distanční (telefon, e-mail, chat), pobytová, terénní, jiná
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Krizové centrum nabízí pomoc pro osoby osoby v krizové situaci nad 18 let (mladším 18 let v doprovodu zákonného zástupce). Poskytuje pomoc v oblasti partnerské krize, výchovných problémů, problematické komunikace, úmrtí v rodině, obětem trestného činu. Pomoc poskytuje prostřednictvím osobní konzultace, krizového lůžka na ambulanci, terénního krizového týmu, poradny pro rodinu nebo pro osoby ohrožené domácím násilím.
Ústí nad Labem

Dětské krizové centrum

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Krizové centrum pro děti z celé ČR do 18 let (studenti do 26 let) a jejich rodiny, které jsou ohroženy týráním (fyzicky a psychicky), zneužíváním, zanedbáváním, násilím a konflikty mezi rodiči, rozvodem, úmrtím, závažným onemocnění, šikanou nebo traumatem svědků násilných trestních činů. Službu je možné využít anonymně.
Celá ČR

Dům tří přání - Dům Přemysla Pittra pro děti

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, jiná, terénní, pobytová
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo za pomoci své rodiny. Možnost využít dětské krizové lůžko, tzn. dočasné ubytování po dobu krize.
Praha

Dům tří přání - Krizová pomoc dětem Šestka

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, distanční (telefon, e-mail, chat), terénní
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Pro děti a mladistvé, kterým je do 18 let a ocitli se náročné a krizové životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.
Praha

Euripidia Educa, z.s.

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, jiná
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Poskytujeme sociální služby, poradenství, terapii a krizovou pomoc pro rodiny, děti a mladistvé 18 a rodiče. Služba poskytuje i svépomocnou rodičovskou skupinu, odborné sociální poradenství a koučink.
Kutná Hora

Krizová pomoc Charity Olomouc

Typ:
Krizové centrum
Psychologická a psychiatrická pomoc dospělým lidem a dětem s akutními psychickými obtížemi. Nonstop centra nabízí pomoc i bez předchozího objednání, další fungují v omezené provozní době a termíny nabízejí rychle.
Forma:
ambulantní, pobytová, terénní
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Služba poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, živelné katastrofy, úmrtí v rodině, domácí násilí aj.)
Olomouc
info

 Více o jednotlivých typech služby se dočtete v našich článcích. Rozcestník byl vytvořený k únoru 2022. Aktuální a bližší informace (např. o otevíracích dobách a cenách poskytovaných služeb) najdete vždy na konkrétních webových stránkách dané služby.

1
2
3

Inspirujte se, ať nevypustíte duši

Zajímá vás, jak můžete posílit své duševní zdraví? Průběžně pro vás vytváříme infografiky, které si můžete stáhnout zdarma a pověsit třeba doma na lednici nebo na nástěnku ve škole.

100+ infografik ke stažení
Inspirujte se, ať nevypustíte duši<