Zásady ochrany dětí pro pracovníky Nevypusť duši

Nevypusť Duši, z. s. zajišťuje osvětu a prevenci v oblasti péče o duševní zdraví pro děti, dospívající i dospělé. Za tímto účelem organizuje spolek workshopy, besedy, přednášky, kurzy a další vzdělávací akce ve školách a školských zařízeních i mimo ně. Cílem je poskytovat ověřené informace, učit dovednostem pro posilování psychické odolnosti a péči o duševní zdraví, zvyšovat gramotnost v oblasti duševního zdraví, podporovat wellbeing a informovat o možnostech využití odborné pomoci v případě psychických obtíží.

Účelem tohoto prohlášení o zásadách je:

 • Chránit děti a mládež, kteří obdrží služby Nevypusť Duši, z. s.  před poškozením.
 • Poskytnout zaměstnancům*kyním a dobrovolníkům*icím, ale také dětem, mládeži a jejich rodinám zastřešující zásady, kterými se řídí náš přístup k dětem a jejich ochraně. 

Tyto zásady se vztahují na kohokoli, kdo pracuje jménem Nevypusť Duši, z. s., včetně vyšších manažerů*ek, správní rady, a dále všech, kteří jsou: placenými zaměstnanci*kyněmi, externími spolupracovnicemi a spolupracovníky, osobám z řad dobrovolnických, expertních a stážujících.

O co se právně opíráme?

Tyto zásady byly vypracovány na základě právních předpisů, zásad a pokynů, které chrání děti v České republice. Hlavním výchozím dokumentem je pak Úmluva OSN o právech dítěte. Úmluva poskytuje mezinárodní rámec vymezující práva dětí, které je nutno chránit před zneužíváním a zanedbáváním (článek 19), diskriminací (článek 2) a různými formami vykořisťování (články 32–36).

Toto prohlášení o zásadách je třeba číst společně s našimi organizačními zásadami, vnitřními předpisy a dalšími souvisejícími dokumenty, které obsahují konkrétní postupy a pokyny.

 • Kodex lektora Nevypusť Duši
 • Manuál lektora SŠ workshopu
 • Manuál lektora kurzu pro učitele
 • Vnitřní předpisy organizace, zvláště ty obsahující etický závazný kodex a slovníček.

Co zajišťujeme zásadami a opatřeními?

Ochrana dětí: Nevypusť Duši, z. s.  zodpovídá za to, že všechny jeho aktivity, workshopy a programy budou pro děti bezpečné.. To znamená, že zaměstnanci*kyně Nevypusť Duši, z. s. nepředstavují pro děti riziko a programy a workshopy jsou tvořeny tak, aby hájily a podporovaly zájmy a bezpečnost dětí. 

Ochrana zaměstnanců*kyň: Nevypusť Duši, z. s. nastavuje v těchto zásadách a politice čitelná a jasná pravidla chování, kterými se řídí všichni, kdož jsou ve smluvním vztahu s naší organizací a pracující v přímém i nepřímém kontaktu s dětmi. Tato pravidla pomáhají předcházet možným nedorozuměním, nevhodnému či nebezpečnému chování či křivému nařčení. 

Ochrana dobrého jména organizace: Instituce pracující s dětmi jsou vystaveny riziku neprokázaného obvinění ze zneužívání. Zásady a politika proto popisují mechanismy, jež pomohou organizaci rizikovým situacím předejít.

Co je cílem našich zásad a opatření?

 • zamezit případům zneužívání dětí (dítě-dítě, dospělý-dítě) ve vlastních programech;
 • praktikovat transparentní komunikaci v rámci organizace i mimo ni, která podpoří povědomí o principech ochrany práv dítěte;
 • zavést opatření, prostřednictvím kterých budou všechny děti i dospělí v naší organizaci v bezpečí a chráněni.

Čemu věříme a co jsou naše východiska?

 • Děti a mladí lidé by nikdy neměli zažít zneužívání jakéhokoli druhu.
 • Máme odpovědnost podporovat blaho všech dětí a mladých lidí, udržovat je v bezpečí a pracovat způsobem, který je chrání.
 • Blaho dětí je prvořadé ve veškeré práci, kterou děláme. Všechny děti bez ohledu na věk, hendikep, pohlaví, rasu, náboženství nebo víru, či sexuální orientaci jsou si rovny a mají právo být chráněny před jakýmkoliv druhem újmy nebo  zneužití.
 • Některé děti jsou navíc více zranitelné kvůli dopadu předchozím zkušenostem, komunikačním omezením či z jiných příčin.
 • Spolupráce v partnerství s dětmi, mladými lidmi, jejich rodiči, pečovateli a pečovatelkami a dalšími důležitými aktérkami*aktéry je zásadní pro podporu dobrých životních podmínek a wellbeingu mladých lidí.

Apolitičnost – jsme apolitičtí, do naší práce taháme politiku jen v případě, že s politiky a političkami jednáme. Nepodporujeme žádnou stranu a nevyjadřujeme se k nim, pokud nešíří mýty a stigma o duševním onemocnění. 

Lidská práva – hájíme lidská práva a stojíme si za tím, že Základní listina práva svobod napomáhá zodpovědnému soužití a funkční občanské společnosti. Není pro nás ale neměnná, chceme, aby lidská práva jak jsou vymezena reagovala na stav společnosti.

Profesionalita – jsme profesionální, pravidelně vzdělávání a podstupující supervize, ale také osobně zodpovědní a neúplatní.

Respekt – máme trauma-informovaný přístup k lidem, kteří se potýkají nejen s duševním onemocněním, ale s jakýmkoliv jiným znevýhodněním. Respektujeme jejich cesty, nesoudíme je, spíše než cokoliv zjišťujeme.

Rovné příležitosti – hlásíme se k tomu, že lidé mají stejná práva bez ohledu na rasu, pohlaví, gender, národnost atd. Chceme, aby svět nabízel stejné možnosti nám všem.

Transparentnost – zakládáme si na transparentnosti a otevřené komunikaci. Proto i náš účet je transparentní, a proto se také nebojíme mluvit o našich zkušenostech nebo vytvářet konstruktivní prostředí díky otevřené komunikaci.

Co jsou naše principy a postupy, kterými udržujeme děti a mladé lidi v bezpečí?

 • Dětí a mladých lidí si vážíme, nasloucháme jim a respektujeme je.
 • Máme stanovenou osobu, která zastává vedoucí ochrany dětí pro děti a mládež v naší organizaci a zodpovídá za dodržování těchto zásad, případně koná při stížnostech na jejich porušení.
 • Přijímáme ochranu dětí a zajišťujeme osvědčené postupy prostřednictvím našeho lektorského kodexu. 
 • Efektivně pracujeme na profesionalizaci zaměstnanců*kyň, dobrovolnic a dobrovolníků prostřednictvím supervizí a intervizí, zvyšujeme kompetence a profesní schopností prostřednictvím adresného vzdělávání, a zajišťujeme kvalitu tak, aby všichni naše spolupracovníci a spolupracovnice znali a dodržovali naše zásady, postupy a kodexy chování.
 • Dbáme cíleným náborem a onboardingem spolupracujcících osob na bezpečnost při výkonu jejich náplní práce tak, aby udržovali a dbali na bezpečnost dětí a mladých lidí.
 • S informacemi a záznamy nakládáme profesionálně a ukládáme je bezpečně v souladu s legislativou a pokyny k ochraně osobních údajů.
 • Informace o zásadách ochrany dětí v naší organizaci jsou veřejně dostupné a sdílíme je s našimi klienty a klientkami.
 • Zajišťujeme, aby děti, mladí lidé a jejich rodiny věděli, kde si říct o pomoc, pokud mají jakékoliv obavy.
 • Pomocí našich postupů vhodně zacházíme s veškerými obviněními vůči zaměstnankyním, zaměstnancům, dobrovolnicím, dobrovolníkům a dalším, kteří s námi jsou ve smluvním vztahu.
 • Vytváříme a udržujeme prostředí bojující proti šikaně nebo diskriminaci a zajišťujeme, abychom měli zásady a postupy, které nám pomohou účinně se vypořádat s jakoukoliv takovou situací.
 • Zajišťujeme, abychom měli zavedeny účinné mechanismy a opatření pro stížnosti.
 • Zajišťujeme pro děti, mladé lidi a další osoby ve smluvních vztazích s naší organizací bezpečné fyzické prostředí prostřednictvím uplatňování zdravotních a bezpečnostních opatření v souladu se zákonem a regulačními pokyny.
 • Budujeme bezpečné prostředí a kulturu, v níž by se nikdo neměl bát sdílet své obavy. 

Co musí lidé ve smluvním vztahu s námi mít nebo znát?

Nevypusť Duši, z. s. zajišťuje, že jeho zaměstnanci, zaměstnankyně, dobrovolnice, dobrovolníci a všechny relevantní osoby spojené s organizací mají k dispozici odpovídající úroveň školení o zásadách ochrany dětí.

U všech výše zmíněných, kteří pracují s dětmi, je dále vyžadováno minimálně školení o informovanosti, které zaručuje následující:

 • uvědomění si, co je ochrana dětí a jaká je jejich role při ochraně dětí;
 • schopnost rozpoznat dítě, které potenciálně potřebuje ochranu, a znalost opatření, která je potřeba přijmout;
 • porozumění tomu, jak nahlásit bezpečnostní upozornění;
 • znalost trestního zákoníku 40/2009 Sb., dále zákona o obětech trestných činů 45/2013 Sb. a mezinárodní úmluvy o právech dětí se všemi dopady včetně ohlašovací povinnosti v případě ohrožení dítěte nebo mladého člověka;
 • udržování důstojnosti a respektu při práci s dětmi. 

A kdo je u nás za to zodpovědný?

Nominovaná vedoucí ochrany dětí

Jméno: Pavla Kučerová

Telefon/email: +420 732 713 703 / pavla@nevypustdusi.cz 

Dokument schválila

ředitelka organizace

Mgr. Barbora Pšenicová

Poslední revize dokumentu proběhla 17. 9. 2022

Zavazujeme se každoročně revidovat naše zásady a osvědčené postupy.