Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, 2023

Níže sepsané zásady stanovují, jakým způsobem jsou používány a chráněny osobní údaje, které poskytujete Nevypusť duši v souvislosti s využívaním našich služeb, při podpoře naší činnosti, účastí na našich workshopech, akcích či používáním webové stránky www.nevypustdusi.cz (dále jen „Webová stránka”).

Nevypusť duši uchovává a zpracovává získané osobní údaje, které jí umožňují kvalitně poskytovat zejména informační a mediální servis zájemcům o tyto služby. Osobní údaje také shromažďuje za účelem získávání finančních zdrojů. 

Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

 1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nevypusť duši, z. s. IČ 05318530 se sídlem Nevypusť duši, z. s., Alej Českých exulantů 1153/9, Ruzyně, 161 00 Praha(dále jen: „Nevypusť duši“).

korespondenční adresa: Václavské náměstí 11, 110 00 Praha

e-mailová adresa: info@nevypustdusi.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kontakt na předsedkyni spolku: Mgr. Barbora Pšenicová, barbora.pse@nevypustdusi.cz.

 1. Jak vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nevyhnutelný pro daný účel. Nevypusť duši shromažďuje a získává osobní údaje, které jste nám poskytli, v důsledku vašeho využívání našich služeb,  na základě vaší účasti na našich workshopech  nebo při podpoře naší činnosti, a to zejména:

 • účast na vzdělávacích workshopech;
 • návštěva webových stránek;
 • dárcovství a podpora činnosti Nevypusť duši;
 • projevení zájmu o práci, externí spolupráci nebo dobrovolnickou činnost;
 • přihlášení se k odběru newsletteru Nevypusť duši.
 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji shromažďujeme a zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 • identifikační údaje zahrnující: jméno, příjmení, titul, datum narození, případně název zaměstnavatele a vaší pracovní pozici;
 • kontaktní údaje zahrnující: korespondenční / fakturační adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • platební a transakční údaje; 
 • technická data zahrnující: informace o vašich návštěvách webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • profilové údaje tyto údaje se týkají dárců*kyň a podporovatelů*ek Nevypusť duši zahrnující: informace o dárcovství, informace o účasti na workshopech a akcích pořádaných Nevypusť duši, monitoring zpětné vazby na workshopy;
 • obrazový záznam (audiovizuální záznam např. z workshopů pro veřejnost či jiných akcí, které Nevypusť duši organizuje či akce třetích stran, na kterých se podílí).
 1. Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytovat vám služby, o které jste projevili zájem, informovali vás o naší činnosti a umožnili vám účast na akcích a workshopech, které pořádáme, a to za účelem zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

 1. Účely a právní základ zpracování údajů

Zpracování osobních údajů je dvojí:

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě:

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) – (potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání služeb; naši komunikaci ohledně stavu čerpání služeb);
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, zákoník práce apod.).
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterými je:
  • náš zájem vás informovat a poskytovat vám cílené informace – tj. abychom vám mohli nabídnout obdobné služby na základě vašeho předešlého zájmu;
  • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci za účelem zodpovídání vašich dotazů či požadavků;
  • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit;
  • náš zájem na propagaci aktivit zaměřených na růst dárcovské základny;
  • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, zpracováváme údaje na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni předem a bude vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním, případně zpracování zpětně odvolat. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Váš souhlas ke zpracování osobních údajů vyžadujeme zejména v následujících případech:

 • při registraci k odběru newsletteru;
 • při registraci na platformách třetích stran za účelem poskytnutí jednorázového či pravidelného příspěvku na naši činnost;
 • při přihlašování na workshopy přes registrační formuláře, případně při účasti na nich; 
 • při zasílání vašich životopisů a dalších údajů v reakci na pracovní nabídku;
 • při zasílání dotazu do e-mailové poradnu (dle stanovených pravidel);
 • při zpracování vašich zvláštních osobních údajů (nad rámec zpracování dle právních předpisů).
 1. Přímý marketing

Jste-li náš odběratel*ka služeb nebo jste-li v našem seznamu dárců*kyň, můžeme na základě vašich identifikačních a kontaktních údajů vyhodnocovat, jaké další produkty Nevypusť duši by vás mohly zajímat. Na základě našeho oprávněného zájmu vám můžeme prostřednictvím e-mailu zasílat nabídky našich workshopů, dalších veřejných akcí či zaměřenou na získávání finančních prostředků.  Z odběru zasílání sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoliv odhlásit a zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu kdykoliv odmítnout.

 1. Doba uchování údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu 5 let nebo archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Každý rok také měníme a aktualizujeme návaznou síť. Proto vás vymažeme z centrálního adresáře ve chvíli, kdy přestanete pracovat pro organizaci nebo instituci, se kterou jsme v kontaktu.

 1. Technická data a údaje o návštěvě webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. k analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. V rámci zlepšování funkce našeho webu a našich služeb obecně s využitím Google Analytics monitorujeme způsob využívání webu jeho návštěvníky*icemi, včetně základních demografických údajů.

Webová stránka obsahuje odkazy na různé další internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Instagram, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí naší webové stránky, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

 1. Zabezpečení osobních údajů

 Vaše údaje se nalézají v našem centrálním adresáři. Pouze pověření zaměstnanci*kyně do něj mají přístup na základě svých pracovních povinností a náplní práce, jsou vázáni mlčenlivostí. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.  Zaměstnanci*kyně Nevypusť duši jsou poučeni o tom, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí; každý zaměstnanec*kyně je navíc seznámen s obsahem interní směrnice o ochraně osobních údajů, jejíž součástí je i analýza rizik.

 1. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu nezpřístupníme třetí straně.

Pro zpracování Vašich osobních údajů může využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation. Tyto společnosti se nacházejí v USA, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení. Vaše údaje může také používat e-mailingová služba společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o. 

Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

 1. Práva subjektů údajů

Máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování;
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů;
 • vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené, dále pak také odhlášením z newsletteru;
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti);
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Platnost a aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 9. 2023.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme, a proto můžeme podle potřeby Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat.