Krizová intervence je tu pro všechny
16. 4. 2020

Krizová intervence je tu pro všechny

V současné mimořádné situaci spojené s COVID-19 mohou mnozí z nás zažívat nejistotu, obavy, strach a různé jiné nepříjemné emoce a pocity. Pro všechny je to úplně nová zkušenost, se kterou se ve svém životě dosud nesetkali a neví si s ní rady. Zažívat krize v životě je ale přirozené. Pokud cítíme, že jakákoliv situace je nad naše síly, nemusíme na to být sami. Ve chvílích, kdy mohou nepříjemné pocity překračovat pomyslnou hranici únosnosti, jsou zde krizové služby, na které je možné se obrátit. Sepsali jsme pro vás článek, ve kterém najdete vše podstatné, co se týče krizové intervence. Je určen pro ty, kteří hledají pomoc a nevědí, co od toho čekat, ale také pro všechny, které problematika krizové intervence zajímá a chtěli by se o ní dozvědět více.

Co je krize?

Krize je vždy individuální, subjektivně vnímaná zátěžová situace. Krize není nemoc ani patologický stav. Nevzniká jen tak, a jejímu vzniku předchází obvykle spouštěč, jeden nebo i vícero. Situací, která může spouštět krizi, je například ztráta (zaměstnání, blízké osoby, nebo bydliště), ale i jakákoliv změna nebo volba v životě. To, jak každý z nás krizi vyřeší, závisí nejen na tom, jaké máme osobnostní predispozice, ale odvíjí se to také od našich předešlých životních zkušeností.

Krize je přirozená součást života každého člověka a bývá často 

zároveň i příležitostí k růstu a pozitivní změně.

Zvládnutí krize může být ovlivněno vztahy, které kolem sebe člověk má a jinými zdroji opory v životě. Pokud člověk cítí, že je toho na něj moc, a rozhodne se pro vyhledání odborné pomoci, jsou mu k dispozici služby krizové intervence.

Kvůli čemu lidé nejčastěji vyhledají pomoc?

Mezi typické krize patří ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku, ale i odchod do důchodu. Jedná se o velmi subjektivní záležitosti, kterých může být celá řada. Lidé také často řeší psychické potíže, vyhoření, deprese, úzkosti, panické ataky, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, nebo myšlenky na sebevraždu. Každý z nás je jiný a to, co jeden vnímá jako krizi, tak jiný vnímat nemusí.

Je v pořádku, pokud zhodnotíte, že určitá situace je pro vás krizová, 

a rozhodnete se vyhledat pomoc.

Nemusí se jednat o to, že vám zemřel někdo blízký, nebo jste byli svědky autonehody. Lidé často mylně předpokládají, že jejich problém není dost velký na to, aby měli “nárok” zavolat na linku, nebo dokonce, že jiní jsou na tom mnohem hůř.

“Můj problém není dost velký na to, abych…” 

“Nejsem na tom až tak zle…”

Přitom platí, že se na krizovou pomoc můžete obrátit ve všech situacích, které vnímáte jako zátěžové, jakkoliv banální by mohli někomu jinému připadat. Mít strach a obavy je přirozené, ale někdy nám tyto pocity mohou bránit v tom, abychom vyhledali pomoc, kterou potřebujeme. Tyto obavy můžeme rozptýlit například tím, že budeme vědět, kdo krizovou intervenci poskytuje, jak probíhá a do jaké míry je například anonymní.

Kdo poskytuje pomoc?

V krizi, podobně jako ve stresu, má člověk “zúžené vidění” zaměřené pouze na krizovou situaci. Proto pro nás v takovém momentu může být velmi těžké najít řešení bez pomoci někoho dalšího. Situace se může zdát neřešitelná. Krizový intervent je odborník, který celou situací důstojně provází, pomáhá klientovi vidět dál a hledat řešení. V takových chvílích vám naslouchá, celou situací provází, vhodně podporuje a pomáhá nalézt ve vašem životě zdroje k překonání krize. Těmito zdroji mohou být vztahy s rodinou, přáteli, zájmové činnosti, spiritualita, ale i materiální zdroje.

Hlavním úkolem krizového interventa je stabilizovat klienta

a soustředit se v řešení problému na “tady a teď.

Obvykle je to psycholog, lékař – zejména psychiatr, pedagog či sociální pracovník, který absolvoval odborný výcvik v krizové intervenci, taktéž se může jednat o studenta pomáhající profese s náležitým výcvikem. Mohou se zde uplatňovat i laici, kteří prošli výcvikem krizové intervence a v průběhu své práce se dále vzdělávají a mají pravidelnou supervizi.

Podoby krizové intervence

Krizová pomoc má vícero forem. Probíhá buď tváří v tvář, tedy při osobním setkání klienta v krizi s krizovým interventem, nebo dálkovou formou přes telefon, videohovor nebo chat.

Osobní krizová intervence

Odehrává se většinou v krizovém centru, případně na terénních výjezdech. Krizová centra mohou nabízet ambulantní formu pomoci nebo i denní stacionář a lůžkové oddělení* pro krátkodobou hospitalizaci, pokud je potřeba.

* V současné situaci jsou kvůli opatřením služby omezeny, tedy stacionář a lůžková oddělení není možné využít.

Jak probíhá sezení v krizovém centru?

Krizová intervence tváří v tvář probíhá nejčastěji v krizových centrech. Už samotná skutečnost, že jste “tváří v tvář” s interventem snižuje oproti telefonické krizové intervenci anonymitu, ne vždy to však znamená, že musíte sdělovat osobní informace. Míra sdělení osobních informací se může u jednotlivých zařízení lišit (v některých případech je nutné např. předložit průkaz pojištěnce). 

Intervent se pokusí zorientovat ve vaší situaci a bude se snažit společně s vámi nalézt řešení. Na začátku sezení vás obvykle seznámí s průběhem samotné intervence – jaká bude délka, jaké jsou podmínky mlčenlivosti a jak sezení proběhne.

Jedno sezení trvá obvykle okolo 50 minut, záleží však na konkrétní situaci

a potřebách klienta, a tak se může čas prodloužit či zkrátit.

Intervence tváří v tvář je zaměřena na konkrétní problém a jeho řešení. Pracuje se se “zakázkou”, tedy důvod proč klient vyhledal krizovou intervenci. Společně pak intervent s klientem vytváří plán dalšího postupu. Na závěr může v případě potřeby intervent nabídnout další možnost konzultace, případně možnost krátkodobého pobytu v krizovém centru, pokud to umožňuje. Může také předat kontakty na další služby a fungovat jako rozcestník na poli psychologické pomoci.

Telefonická krizová pomoc

Krizová intervence na linkách důvěry nabízí jednorázovou krátkodobou pomoc. Tato pomoc je časově omezená, na linkách důvěry se odehrává obvykle během několika desítek minut. Protože se jedná o specifickou formu krizové intervence, intervent musí absolvovat výcvik zaměřený na distanční formy krizové intervence.

Výhodou hovorů na linkách důvěry je, že probíhají v naprosté anonymitě*,

která chrání volajícího i interventa.

* Při své práci se krizoví interventi dozvídají celou řadu osobních a citlivých údajů o svých klientech, ale i další informace o jejich životě a soukromí. Čas od času se stane, že intervent při práci s klientem zjistí informace velmi závažné – takové, které naznačují, že byl spáchán trestný čin. V tomto případě má intervent oznamovací povinnost buď za situace, kdy mu vznikne povinnost překazit spáchání výslovně uvedeného trestného činu a faktické překažení není možné, nebo v případech, kdy se intervent dozvěděl o tom, že již byl spáchán trestný čin, na který se oznamovací povinnost výslovně vztahuje.

I za běžných podmínek je tato forma dostupná i těm, pro které je obtížně navštívit krizové centrum, například děti a mládež do 18 let. Na některé linky může zavolat kdokoliv a některé se zaměřují na specifickou cílovou skupinu, například na děti a mládež, na seniory apod., nebo na specifickou problematiku např. závislosti nebo poruchy příjmu potravy. Některé krizové linky bývají zpoplatněny jako volání v běžném tarifu a na některé je možné se dovolat pouze v určité dny a hodiny, níže uvádíme přehled těch, které jsou bezplatné a fungují nonstop nebo denně.

Jak probíhá hovor na lince?

Každý rozhovor bude probíhat trochu jinak podle charakteru krize. V situacích ohrožujících zdraví nebo život je na prvním místě zajistit vaše bezpečí. 

„Dobrý den, linka…“

 1. Intervent po zvednutí telefonu a pozdravu obvykle nejdříve zjišťuje, zda volajícímu nehrozí bezprostřední nebezpečí.
 2. Následně vyslechne ”zakázku”, tedy důvod, proč volající zavolal. Není potřeba se obávat toho, že nenajdete vhodná slova, jak své potíže popsat. Odborníci jsou zvyklí na to, že někdy je klientovi potřeba pomoci zakázku zformulovat. Pro člověka v krizi může být těžké jasně zformulovat, co v danou chvíli potřebuje a jakou pomoc očekává.
 3. Intervent se doptává a snaží se zjistit co nejvíce relevantních informací k problému, se kterým voláte, aby mohl účinně pomoci najít řešení (ať už se jedná o úlevu od aktuálních pocitů a potíží, nebo konkrétní kroky, které je potřeba udělat).
 4. Intervent vám může nabídnout různé techniky na uzemnění a ukotvení v situaci, což jsou způsoby, jak zvládnout například úzkost, paniku apod.
 5. Krizový intervent se s vámi pokusí vymyslet nějaký konkrétní krátkodobý plán jednotlivých kroků, který můžete sami uskutečnit po tom, co rozhovor skončí. 
 6. Intervent může také nabídnout jiný úhel pohledu na daný problém a projít s vámi různá řešení situace, abyste se lépe orientovali ve svých možnostech a získali větší náhled.
 7. V některých případech může intervent zastávat roli “rozcestníku”. Může například poradit v sociálně-právní problematice, nicméně nemůže plně zastoupit roli právníka a klienta spíše nasměruje na příslušné instituce nebo další odbornou pomoc.

Kromě celostátních linek důvěry existují i regionální linky důvěry. Výhoda ve využití regionální linky je v tom, že konzultanti by měli mít lepší přehled v možnostech a službách dostupných v daném regionu, mohou proto lépe nasměrovat.

Online krizová intervence přes chat

Principy služby chatu jsou velmi obdobné jako u telefonické krizové intervence. Zůstává zachována anonymita klienta i pracovníka chatu.

Konzultant zná pouze nick klienta, pod kterým se do chatu přihlašuje.

V případě chatu provozovaném na veřejném webovém rozhraní se do profilu, jenž se může zobrazovat, z etických důvodů a v rámci respektování principu anonymity, klientovi nenahlíží. Pracovník je pro klienty také anonymní, vystupuje pod jménem organizace nebo týmově domluveným nickem – jako „Konzultant 1” apod. Služby krizového chatu jsou poskytovány zdarma a obvykle nejsou dostupné nonstop, ale mají vyhrazenou provozní dobu.

Je krizová intervence to samé jako psychoterapie?

Krizová intervence je zaměřena na akutní řešení problému (krize), většinou je jednorázová a někdy může samotné psychoterapii předcházet. Cílem krizové intervence je stabilizace člověka v krizi.

Na linky je možné volat opakovaně, ale telefon zvedne jiný odborník, který má zrovna službu. Telefonování na linky proto nemůže nahradit dlouhodobou systematickou péči.

Psychoterapie je naproti tomu dlouhodobější, řeší problém v širším kontextu, jde více do hloubky. Velkou roli hraje terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem, je zde možnost širšího zapojení rodiny klienta.

Online krizová intervence přes chat

Náš aktualizovaný seznam služeb, kam se v nouzovém stavu obrátit, najdete zde: https://bit.ly/psychopomoc_nouzovystav

Databázi kontaktů a podrobné informace o fungování služeb včetně adres a provozních dob najdete na našem webu: https://nevypustdusi.cz/kde-hledat-pomoc/

Služby, které fungují dlouhodobě

Krizová centra*

* V době COVID-19 mají omezené fungování, všechny informace najdete na jejich stránkách.

Bezplatné linky*

* V současné době mohou být linky důvěry velmi vytížené, je tedy důležité se připravit na to, že se možná nedovoláte napoprvé, což vás ale nemusí odradit a můžete zkusit zavolat po půl hodině/hodině znovu nebo můžete využít chat.

Služby, které vznikly v reakci na nouzový stav COVID-19 (seznam k 16. 4. 2020)

 • Psychoterapeutická linka Anténa (pro ty, které trápí karanténa- včetně pomáhajících profesionálů i dobrovolníků, kromě krizové intervence poskytují také psychoterapii) UPDATE: Linka Anténa byla přejmenována na Terapeutická linka Sluchátko, které funguje na stejné telefonním čísle.
  • 212 812 540 (denně 8:00 – 22:00)
 • Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví
  • 607 400 591, 720 219 618 (nonstop)
 • Linka první psychické pomoci – pro všechny, na které doléhá aktuální situace, ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají
  • 1212, volba 5 (denně 7:00 – 24:00, zdarma)
 • Terap.io – online terapeutická sezení, která v nouzovém stavu nabízí půlhodinové tzv. Krátké krizové intervence ZDARMA
 • Dělám, co můžu zprostředkování psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize
 • Psychoterapeutická linka – 212 812 540 (denně 08-22)
 • Psychologická poradna studentů UP v období nouzového stavu v ČR (pro všechny studenty a pedagogy Univerzity Palackého v Olomouci, ale také ostatní občany České republiky prožívající těžkosti v souvislosti s momentální pandemií, poskytována studenty vyšších ročníků katedry psychologie FF UP)
  • up.intervence@gmail.com 
  • Skype (účet UP Intervence)

Zdroje: 

 1. Špatenková, N. a kol.(2011). Krizová intervence pro praxi. 1. vyd.. Praha : Grada Publishing
 2. Vodáčková,D. a kol.(2007). Krizová intervence. Praha: Portál.
 3. Poznámky z kurzu Krizová intervence pro 21. století (Lektor4U)
 4. https://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/
 5. http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=2&clanek=915
Téma
Duševní obtíže Homeoffice a nouzový stav Odborná pomoc
Líbil se vám článek?
Pošlete ho dál
Facebook

Přečtěte si další zajímavé články